HomePrivacy Policy

Zwanenburg Sport hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy staat heldere en transparante informatie hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens.
Er wordt alles gedaan om uw privacy te waarborgen, daarom is er alle zorgvuldigheid met de omgang van uw persoonsgegevens. Zwanenburg Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen (derden).
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Leeftijd
 • Basisschool (voor de kinderen van de basisschoolleeftijd)
 • Opmerkingen van de deelnemer die van belang zijn voor het uitoefenen van de sportactiviteit.

Uw persoonsgegevens worden door Zwanenburg Sport opgeslagen beheerd ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men deelnemer is van een van de sportactiviteiten bij Zwanenburg Sport.

Beveiliging van de gegevens:

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Zwanenburg Sport van uw gegevens kennis zouden kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er is een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op al onze systemen.
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De verschillende maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
 • Vrijwilligers /stagiaires zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn:
Zwanenburg Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Zwanenburg Sport van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Zwanenburg Sport te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Er kan gevraagd worden om u te legitimeren voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Zwanenburg Sport verwerkt en beheert uw persoonsgegevens op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe. U heeft altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Zwanenburg Sport is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy vragen of klachten heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via info@zwanenburgsport.nl

© 2019 Zwanenburg Sport. Webdesign door DenMa Online Marketing